REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.medicomp.sklep.pl

§ 1
Informacje wstępne, dane kontaktowe Sprzedawcy
Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.medicomp.sklep.pl. Oferta sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego kierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców.
Właścicielem Sklepu Internetowego
jest Akademia MediComp Sp. z o.o. adres prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa, NIP 7010514425, REGON 362799630, KRS 0000581851 zwana „Sprzedawcą”.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
pod numerem telefonu Infolinii: 77 55 00 347
korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@medicomp.pl

§ 2
Definicje
 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient (Kupujący) – przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.
 3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 6. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.medicomp.sklep.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 7. Strona – Sprzedawca i Klient.
 8. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.medicomp.sklep.pl
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
§ 3
Zasady ogólne
 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
§ 4
Składanie zamówień
 1. Wszystkie ceny podane na Stronie Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane są za pomocą Strony Internetowej lub telefonicznie.
 3. Zamówienia poprzez Stronę Internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Złożenie Zamówienia drogą telefoniczną jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu Internetowego potwierdzającą przyjęcie zamówienia za pomocą e-maila.
§ 5
Koszty i termin wysyłki
 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, a także o innych zdarzeniach, które uniemożliwiają dokonanie wysyłki lub mogą ją opóźnić.
 2. Towar jest wysyłany w ciągu 2 dni roboczych od poprawnie złożonego zamówienia i dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu (dostawy). Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Dostawy”.
§ 6
Płatności
 1. Na każdy sprzedany Produkt wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Płatność za zamówiony Produkt następuje za pobraniem (przy odbiorze towaru).
§ 7
Odbiór towaru
 1. Dostawy są realizowane tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
§ 8
Procedura reklamacji
 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na Stronach Sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do Produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 2. W przypadku gdy gwarancji udziela Sprzedawca, Produkt należy odesłać na koszt Sprzedawcy, na adres Sprzedawcy.
 3. Naprawiony Produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedawcy.
 4. Przepisy o gwarancji wynikające z pkt 1-3 niniejszego paragrafu Regulaminu wyłączają zastosowanie przepisów zawartych w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.
§ 9
Ochrona danych osobowych i polityka prywatności
 1. Dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących Produktów prezentowanych w Sklepie (Klient może wnieść sprzeciw). Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Klientem umową sprzedaży lub na świadczenie usług, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych Produktów.
 3. Sprzedawca zapewnia Klientom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klient ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
 5. Poufne informacje dotyczące Klientów, w tym ich dane osobowe są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
§ 10
Przerwy techniczne
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu Internetowego spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu Internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu Internetowego. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
§ 11
Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2017 r.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie regulaminu w ciągu czternastu dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia zamieszczenia informacji w ww. trybie.
 3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, których obowiązywanie nie zostało wyłączone na podstawie Regulaminu.
 5. Wszelkie spory pomiędzy Stronami w pierwszej kolejności będą rozstrzygane polubownie, w przypadku braku takiej możliwości, przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy (tj. ze względu na adres prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę).


Copyright 2017 © Sklep MediComp
 • Znajdziesz nas na: